top of page

Principy školy

 • Přicházíme na svět s touhou se učit. Vnitřní motivace porozumět světu okolo nás a dokázat se do něj začlenit je evolucí daná a pohání nás k učení se všeho, co k tomu potřebujeme.

 • Věkově smíšené prostředí posiluje vlastnosti jako je spolupráce, možnost poradit a pomoci mladším a naopak požádat zkušenějšího, oproti podpoře soupeření a srovnávání se ve skupinách složených především z vrstevníků.

 • Dítě může naplňovat svou potřebu učit se určité znalosti podle svého individuálního vývoje a zralosti pro danou věc. Má-li možnost věnovat se tomu, co jej právě zajímá, obecně se do tohoto tématu ponoří do hloubky.

 • Dostane-li dítě plnou důvěru ve své sebeřízené vzdělávání, ruku v ruce s ní přijme i zodpovědnost za svůj život a bude se učit pro svou potřebu, namísto touhy po dosažení dobrých známek, pochval, spokojenosti rodičů, ani dalších motivací zvnějšku, natož z obavy ze špatných známek či trestů.

 • V podnětném prostředí má dítě možnost seznámit se s rozličnými dovednostmi či vědomostmi a najít svůj potenciál. Rozpoznat, na co má talent a co je jeho silnou nebo naopak slabou stránkou.

 • Smysluplnost je motivací dělat a učit se i to, co nás nebaví.

 • Práce a hra, učení a zábava, by od sebe neměly být oddělovány, vše je prolnuté a probíhá současně.

 • Škola by měla poskytovat nejen možnost rozvíjet znalosti, ale také hodnoty pro skutečný život a rozvoj sociálních dovedností, jako je schopnost spolupracovat, účastnit se konstruktivní diskuze, pochopit důležitost vzájemného respektu, pocítit zpětnou vazbu za své jednání, tvorba kvalitních mezilidských vztahů, uvažování o zájmech celku (druhých lidí, planety).

 • Důležité pro život člověka je oprostit se od potřeby srovnávat se s druhými a nemít svou sebehodnotu postavenou na názoru ostatních.

 • Škola jako bezpečné prostředí, kde se mohu spolupodílet na jejím chodu, můj hlas je plnohodnotný s ostatními, mám možnost ovlivnit dění v ní a vytvářet společně pravidla, která jsou pro mě tudíž smysluplná. To vše posiluje mou zodpovědnost.

 • Chceme, aby děti uměly o věcech přemýšlet a měly prostor o nich pochybovat a diskutovat. Hledat s nimi společně řešení a podporovat je v nových pohledech na věc. Chceme, aby se nebály dělat chyby, protože jejich prostřednictvím se nejvíce učíme.

 • Důležité poselství, které bychom dětem rádi předali je: Smyslem života je ho žít. Hodnota našich životů je dána tím, že žijeme.

Hodnoty školy

Námi vnímané hodnoty školy by se daly shrnout do těchto bodů:

 

 • Komunikace

 • Důvěra

 • Vnitřní motivace

 • Respektující dospělí

 • Bezpečné a podnětné prostředí

 • Otevřenost

 • Zodpovědnost za svá rozhodnutí

 • Autonomie

 • Hravost, zvídavost a kreativita

 • Respekt k individuálnímu vývoji a zralosti jedince

 • Spolupráce

 • Smysluplná pravidla, o kterých rozhodují děti společně s dospělými

 • Prostor dovolit si dělat chyby a na základě poučení se z nich růst

 • Objevení individuálních vloh a talentu

 • Umění rozhodovat o svém životě

 • Respekt k druhým i k sobě samým

 • Konstruktivní diskuze

bottom of page